2006 yılından bu yana KOSGEB ve EUROSTAR gibi ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanan hibe destekleriyle yürütülen projelerimizin getirdiği tecrübe ile birlikte girişimcilere ve şahıslara proje desteği almalarına yardımcı oluyoruz. Proje fikirlerinin hangi programa uygun olduğunun tespit ediyoruz.Ulusal ya da uluslararası hibe programlarına yönelik proje yazılması ve proje süresince danışmanlık desteği vererek projeleri hayata geçirme imkanı sunuyoruz.

Proje desteği verdiğimiz programlardan örnekler:  

KOSGEB AR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI       

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı    
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 12.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 75
Personel Gideri Desteği 100.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteğİ 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
Endüstriyel Uygulama Programı    
Kira Desteği 18.000 75
Personel Gideri Desteği 100.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 75

 

KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

 

Program Süresi                   3 yıl

Proje Süresi                          6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limiti                150.000 TL

Destek Oranı                        1.ve 2. Bölge için %50 3.ve 4. Bölge için %60

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
 • Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

 

 TÜBİTAK 1507 DESTEK PROGRAMI Hibe Miktarı ve Avantajları Nelerdir?

TÜBİTAK, küçük ve orta boy işletmelere araştırma ve geliştirme projelerinde 400.000 TL’nin %75’ini yani 300.000 TL’sini hibe olarak vermektedir. Bir sene içerisinde verilen toplam desteğin miktarı Türkiye genelinde 250 Milyon TL ile 500 Milyon TL arasındadır. Bu desteğin ana amacı ülkemizin zenginleşmesi için olmazsa olmaz üretim faaliyetlerinin niteliğinin arttırılmasıdır. Şirketiniz için daha fazla gelir ve kar elde etmenin yolu daha nitelikli ve kaliteli ürün ve süreç geliştirmektir. Bu faaliyetler için gerekli finansman bu destek programıyla sağlanmaktadır. Aşağıdaki Ar-Ge harcaması kalemlerine hibe destek alınabilmektedir: – Personel giderleri (Halihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel) – Laboratuar ve kalite kontrol için alet, teçhizat ve cihaz alımları – Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri – Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri – Bilgisayar, yazılım ve yayın alımları – Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları – Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri ve ürün analizi giderleri – Malzeme ve geliştirilecek ürünün hammadde giderleri Yenilik yapmaya ilk adım olan bu proje destek programı sayesinde sadece hibe değil, aynı zamanda vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, ARGE kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir.

TÜBİTAK 1501 DESTEK PROGRAMI Hibe miktarı ve avantajları nelerdir?

TÜBİTAK, büyük sanayi işletmelerinin araştırma ve geliştirme projelerine üst limit olmadan proje toplam bütçesinin %50 ila % 60’lık kısmına hibe destek vermektedir. Bu desteğin ana amacı ülkemizin zenginleşmesi için olmazsa olmaz üretim faaliyetlerinin niteliğinin arttırılmasıdır. Şirketiniz için daha fazla gelir ve kar elde etmenin yolu olan daha nitelikli ve kaliteli ürün ve süreç geliştirmek için gerekli finansman bu destek programıyla sağlanmaktadır. Bu destek programı sayesinde sadece hibe değil, aynı zamanda vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, ARGE kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından % 100 düşülebilmektedir.

Üniversite Sanayi İş Birliği Programları

Bu kapsamda; yürütücü kuruluşun üniversite olması şartıyla üniversite – sanayi ortak projelerini desteklemek için açılmış destek programları bulunmaktadır.

Bunlar:

1- TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı (TÜBİTAK 1505)

Proje Formatı                                    Üniversite/ Araştırma Enstitüsü ve KOBİ’nin Ortak Projesi

Destek Üst Limiti                             300.000 TL

Destek Oranı ve Şekli                    % 75

Hibe Azami Proje Süresi               18 Ay

2- T.C. Sanayi Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

Proje Formatı                                    Üniversite/ Araştırma Enstitüsü ve Firmanın Ortak Projesi

Destek Üst Limiti                             Üst Limit Yok

Destek Oranı ve Şekli                    % 75 Hibe

Azami Proje Süresi                          36 Ay

Avrupa Birliği Projeleri: Eureka, Eurostars, 7.ÇP EUREKA nedir?

 EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur. 1985 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülke ve Avrupa Birliği’nin katılımıyla kurulan EUREKA o tarihten bu yana 2500’den fazla Ar-Ge projesinin desteklenmesini ve 25 Milyon Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi yaratılmasını sağlamıştır. EUREKA, Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki büyük sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, EUREKA;

– İkili ve çoklu işbirliği projeleri ile kısa zamanda ticarileşebilecek ürün, süreç ve hizmetler  geliştirilmesini,

– Şemsiye programları (umbrellas) aracılığıyla stratejik öneme sahip teknoloji alanlarında ülkeler arasında yakın işbirliği sağlanmasını ve ikili ve çoklu projeler yaratılmasını,

– Kümeler (clusters) aracılığıyla Avrupa’daki sektör liderlerinin uzun vadeli Ar-Ge işbirlikleri oluşturmasını ve böylece rekabet öncesi araştırma ortaklıklarının kurulmasını,

– EUROSTARS Programı aracılığıyla KOBİ’lerin EUREKA Programına katılımını artırmayı ve projelerde daha etkin rol almalarını hedeflemektedir.

EUROSTARS nedir?

Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek prgramıdır. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir? 

-Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun işletmeler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Fakat bu tanıma uygun olmayan işletmeler ve büyük firmalar, gerekirse üniversite veya araştırma kuruluşlarını da yanlarına alarak EUROSTARS projelerinde ortak olarak yer alabilmektedir.

-EUROSTARS projesinde ana ortak (proje koordinatörü) olacak KOBİ’lerin personelinin en az %10’unun Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor olması veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayırması gerekmektedir. Proje koordinatörü olmayan KOBİ’ler ve büyük firmalar için bu koşul geçerli değildir.

EUROSTARS projelerinde olması gereken özellikler nelerdir?

EUROSTARS projeleri aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:

– Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkeden bir KOBİ olmalıdır.

– Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan KOBİ’ler tarafından      gerçekleştirilmelidir.

– Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.

– Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Nedir? 

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir. Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. AB’nin Mart 2000’de yapılan Zirve Toplantısı’nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında ise, AB’nin “dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi” olması hedeflenmiştir. Bütünleştirilmiş bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 2002-2006 döneminde yürürlükte olan 6. Çerçeve Programı (6.ÇP) ve 2007-2013 yıllarında yürürlükte olacak 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) AB’nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir.